Object structure

Creator:

Suchowska-Kisielewicz, Monika ; Myszograj, Sylwia

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Produkcja biowodoru w procesach biologicznych = Production of biohydrogen in biological processes

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 24 (2011)

Subject and Keywords:

produkcja biowodoru ; fermentacja ; biofotoliza ; fotosynteza anoksygenowa ; biohydrogen production ; fermentation ; biophotolysis ; photosynthesis

Abstract_pl:

Badania prowadzone w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci dają obiecującą perspektywę produkcji biowodoru. Jednak z punktu widzenia ekonomii procesu jego wydajność musi być znacząco zwiększona. Celem badań powinno być poszukiwanie nowych metod umożliwiających odzysk wodoru z substratów organicznych na jak najwyższym poziomie. Produkcja biowodoru na drodze fermentacji jest wskazywana najczęściej, jako najbardziej efektywna metoda jego pozyskiwania.

Abstract:

Studies carried out over the past two decades, gives a promising perspective biohydrogen production. However in terms of economy process its efficiency must be significantly increased. A current research goal should be to find new methods of recovery of hydrogen from organic substrates at the highest level. Biohydrogen production by fermentation is the most frequently indicated as the most effective method.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 24 ukazał się jako nr 144 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

18-25

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 24

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego