Object structure

Creator:

Greinert, Lidia

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Modernistyczny budynek jednorodzinny w makrownętrzu cieku wodnego = Modern family house in ecological macro-structure of watercourse

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 23 (2011)

Subject and Keywords:

zabudowa jednorodzinna ; modernizm w architekturze ; family housing ; modern architecture

Abstract_pl:

Wzmożona presja urbanistyczna w końcu XX i początku XXI wieku sprawiła, że na cele budowlane przeznacza się tereny dotąd zagospodarowane przyrodniczo. W stosunku do niektórych padają argumenty o zeszpeceniu otoczenia przez formy budowlane. Współczesne trendy budowlane uwzględniają przyrodę jako ważny czynnik regulacyjny. ; Na tej kanwie należy zauważyć architekturę modernistyczną jako potencjalnie doskonale wpasowującą się w środowisko o dużym udziale elementów przyrodniczych. W pracy przedstawiono koncepcję budynku jednorodzinnego w dolinie cieku Gęśnik, w północnej części Zielonej Góry.

Abstract:

Increased urban pressure in the end of the twentieth and early twenty-first century meant, that for building purposes shall be allocated areas managed so far as natural ones. In relation to some of them, the arguments fall about devastation of environment by the building forms. Current building trends are including the nature as an important regulatory factor. ; On this canvas should be noted the modern architecture as potentially blending into the environment with a large share of natural elements. The paper presents the concept of single-family house construction in the valley of Gęśnik stream, in the northern part of the Zielona Góra city.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 23 ukazał się jako nr 143 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

76-85

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 23

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego