Object structure

Creator:

Iżewska, Anna ; Chudecka, Justyna ; Tomaszewicz, Tomasz ; Wróbel, Mariola

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Zawartość makro- i mikroskładników w glebach poboczy dróg śródleśnych w okresie jesiennym = The content of macro- and microelements in soils of roadsides of forest roads in autumn

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 23 (2011)

Subject and Keywords:

pobocza dróg leśnych ; zawartość makro- i mikroskładników w glebie ; roadsides of forest roads ; content of macro- and microelements in soil

Abstract_pl:

Autorzy badali zawartość makro- i mikroskładników rozpuszczalnych w 0,5M HCl w glebach poboczy dróg śródleśnych na Nizinie Szczecińskiej w okresie jesiennym. W obrębie poboczy, o łącznej szerokości 5 m, wyodrębniono 5 stref (A-E) w układzie zwiększającej się odległości od krawędzi jezdni. ; Celem badań była ocena wpływu środków odladzających na dostępność składników pokarmowych dla roślin. Wyniki wskazały na najwyższą zawartość P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Fe, Mn w glebach najbliższych jezdni (strefa A). Istotne różnice w zawartości pierwiastków stwierdzono pomiędzy glebami strefy A oraz C (P, K, Mg, Cu), strefy D (Na, Fe), a nawet strefy E (Mn). ; Dominowała niska i bardzo niska zasobność gleb w badane pierwiastki. Wysoka zasobność w K i Cu wystąpiła w glebach strefy A, a średnia - w Cu w strefie B. Zawartość Zn nie wykazała istotnych różnic, odpowiadając zasobności wysokiej.

Abstract:

The authors investigated the content of macro-and microelements soluble in 0.5 M HCl in soils of roadsides of forest roads on Szczecin Lowland in autumn. Within the roadsides, with a total width of 5 m, separated five zones (A-E) in the system of increasing distances from the edge of roads. The aim of study was to assess the impact of snow removal on the availability of nutrients for plants. ; The results indicated the highest content of P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Fe, Mn in the soils lying nearest the roads (zone A). The significant differences in content of elements were found between the soils zones A and C (P, K, Mg, Cu), zone D (Na, Fe), and even zone E (Mn). ; The low and very low abundances of soils in investigated elements were dominant. The high abundance of K and Cu occurred in the soils of zone A, but the medium abundance of Cu in zone B. The Zn contents shown no significant differences responding to high abundance.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 23 ukazał się jako nr 143 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

44-50

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 23

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego