Object structure

Creator:

Nowogoński, Ireneusz ; Bartos, Łukasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wpływ czasoprzestrzennej zmienności opadu na odpływ kanalizacją ogólnospławną na przykładzie miasta Nowa Sól = Impact of spacetime variability on drainage via combined sewage systems on the example of the town of Nowa Sól

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 22 (2011)

Subject and Keywords:

kanalizacja deszczowa ; modele symulacyjne ; storm water drainage ; simulation models

Abstract_pl:

W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane ze zjawiskiem opad-odpływ. Jako dodatkowe czynniki wpływające na wyniki symulacji zostały wskazane: prędkość i kierunek przemieszczania się opadu w stosunku do zlewni. Wyniki uzyskane dla zlewni rzeczywistych porównano z rezultatami symulacji w zlewniach modelowych. Obliczenia wykonano przy użyciu programu Epa SWMM 5.0.

Abstract:

In the article have been presented issues related to the phenomenon of rainfall-runoff. As additional factors affecting the results of the simulation were identified: the speed and direction of movement of precipitation in the ratio of the catchment. The results obtained for the actual catchment area have been compared with the results of model simulations in the catchments. Calculations were performed using Epa SWMM 5.0.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 22 ukazał się jako nr 142 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

98-108

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 22

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego