Object structure

Creator:

Kaszubowska, Magdalena ; Majtacz, Joanna ; Mąkinia, Jacek ; Czerwionka, Krzysztof ; Kulbat, Eliza

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Badania kinetyczne procesu denitryfikacji z dawkowaniem zewnętrznego źródła węgla z postaci produktów odpadowych z produkcji alkoholu = Kinetic investigations of denitrification with the addition of external carbon sources in the form of byproducts from alcohol production

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 21 (2011)

Subject and Keywords:

denitryfikacja ; osad czynny ; usuwanie azotu ; źródła węgla ; denitrification ; activated sludge ; nitrogen removal ; carbon sources

Abstract_pl:

Celem badań była ocena możliwości zastosowania produktów odpadowych z produkcji alkoholu (olejów fuzlowych) jako alternatywnego źródła węgla w procesie denitryfikacji. Dla porównania, w badaniach wykorzystano również ścieki oczyszczone mechanicznie (bez podczyszczania oraz podczyszczone w procesie koagulacji-flokulacji), jak również dwa konwencjonalne zewnętrzne źródła węgla (kwas octowy i etanol). ; Badania laboratoryjne obejmowały ?konwencjonalny? pomiar szybkości denitryfikacji (z ang. NUR). Pomiary wykonano wykorzystując specjalny zestaw laboratoryjny składający się z dwóch równoległych reaktorów nieprzepływowych o pojemności 4 dm3 każdy. Badane oleje fuzlowe wpływały na poprawę szybkości procesu w stopniu porównywalnym do etanolu.

Abstract:

The aim of this study was evaluation of the feasibility of using byproducts from alcohol production (fusel oils) as an alternative carbon source for denitrification. For comparison, the settled wastewater (without further pretreatment and after coagulation-floculation) as well as two conventional external carbon sources (ethanol and acetic acid) were also investigated. ; Lab experiments comprised the conventional nitrate utilization rate (NUR) measurements. The experiments were carried out in a special lab apparatus consisting of two parallel batch reactors (V = 4 dm3 each). The effect of examined fusel oils was similar to ethanol.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 21 ukazał się jako nr 141 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

78-86

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 21

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego