Object structure

Creator:

Gałwa-Widera, Monika ; Milczarek, Marcin ; Kowalczyk, Mariusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów z przemysłu mleczarskiego = The potential for agricultural utilization of sludge from the dairy industry

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 21 (2011)

Subject and Keywords:

osady ściekowe ; komposty ; kompostowanie ; sewage sludge ; composts ; composting

Abstract_pl:

Artykuł zawiera wyniki badań prowadzonych w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej dotyczących możliwości kompo-stowania osadów ściekowych komunalnych i z przemysłu mleczarskiego z innymi substratami z utrzymaniem jakości pozwalającej na rolnicze wykorzystanie otrzymanego produktu. Przeprowadzono dwa eksperymenty, gdzie udział osadów przemysłowych wynosił 10% a udział osadów komunalnych 20 i 35%, pozostały udział stanowiły dodatki materiału strukturotwórczego w postaci trocin oraz odpady zielone. ; Proces prowadzono przez 30 dni w skali laboratoryjnej. Spadek C/N wskazuje, że proces kompostowania prowadzony był poprawnie jednak nie osiągnął wystarczająco niskich wartości i wymagana jest dalsza stabilizacja produktów. Stwierdzono, że osiągnięty poziom temperatury był wystarczający do pełnej higienizacji uzyskanych kompostów. Wstępne badania wskazują na słuszność stosowania procesu kompostowania jako metody na zagospodarowanie osadów ściekowych i zawrócenie cennych substancji organicznych w nich zawartych do środowiska.

Abstract:

This article contains the results of research conducted at the Institute of Environmental Engineering Technical University of Czestochowa for the possibility of composting municipal sewage sludge, and the dairy industry sludge with other substrates to maintain quality allowing for agricultural use of the resulting product. Two mixtures with variables addition of sewage sludge, industrial sewage sludge, grass and bulking agent were composted in labscale bioreactors during 30 days. ; Decrease in the C/N ratios indicates that the composting process ran correctly however it didn?t reach low enough values. It was found that the temperature level achieved was sufficient to fully hygienization in obtained composts. Preliminary studies indicate the validity of the composting process as a method for zdisposal sludge and recycling of valuable organic substances contained in them into the environment.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 21 ukazał się jako nr 141 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

4-14

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 21

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego