Obiekt

Tytuł: Dynamika wzniosu kapilarnego wody i wodnych roztworów CaCl2 i NaCl w nasypach drogowych = Capillary rise dynamics of water, CaCl2 and NaCl water solutions in the road embankments

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 16 (2009)

Streszczenie:

Jednym z negatywnych zjawisk naturalnych jest wysadzinowość gruntów. Okazuje się, że można ją skutecznie ograniczyć poprzez zmniejszenie wysokości wzniosu kapilarnego wody gruntowej. W pracy przedstawiono model dynamiki podsiąku kapilarnego w zależności od rodzaju gruntu zalegającego w nasypie drogowym, a także ? rodzaju i stężenia roztworu migrującego w nasyp drogowy. ; Badania przeprowadzono na kruszywie naturalnym występującym w trzech złożach zlokalizowanych w okolicy Zielonej Góry, różniących się rodzajem kruszywa i jego genezą. Analizę wzniosu kapilarnego odniesiono do genezy kruszywa oraz rodzaju i stężenia kapilującego związku. Uzyskane wyniki przestawiono w postaci analizy wariancji trójczynnikowej, rodzaju i stężenia związku chemicznego, typu złoża oraz wielkości frakcji kruszywa. ; Przeprowadzone badania wykazały, że największą (maksymalną) wysokość wzniosu kapilarnego wykazuje woda gruntowa. Natomiast nasycenie wód gruntowych związkami chemicznymi, stosowanymi w zimowym utrzymaniu dróg (np. CaCl2 lub mieszaniną NaCl z CaCl2 w stosunku wagowym np. 4:1) oraz wzrost stężenia tych związków (od 5% do 10%) powoduje znaczne obniżenie wzniosu kapilarnego i ? tym samym ? wysadzinowości gruntów.

Abstract:

One of the negative natural phenomena is soil swelling. It can be effectively limited by decreasing the height of capillary rise of ground water. This paper aims at presenting the model of capillary ascent depending on the kind of soil occurring in the road embankment as well as a type and concentration of solution migrating into the road embankment. ; The research was carried out into natural aggregate lying in the area of Zielona Góra and differentiated in a kind of aggregate and its genesis. Analysis of capillary rise was related to the genesis of aggregate and concentration of capillary rise. The results were presented as analysis of triple factor variance, the kind and concentration of compound, type of aggregate and size of aggregate fraction. ; The conducted research proved that the ground water shows the maximum height of capillary rise. However, the saturation of ground water with chemical compounds used in winter roads maintenance (NaCl with CaCl2 in weight relation e.g. 4:1) and increase in concentration of those compounds ( from 5% to 10% ) decreases the capillary rise considerably as well as swelling.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 16 ukazał się jako nr 136 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45402

Strony:

74-96

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 16

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji