Object structure

Creator:

Łuczak-Wilamowska, Beata ; Gąska, Magdalena

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Ocena możliwości zagospodarowania wyrobisk po eksploatacji iłów serii poznańskiej na przykładzie złoża "Tadeuszów Rudzianko" k. Mińska Mazowieckiego

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; zwałowiska pokopalniane ; erozja wodna

Abstract_pl:

W pracy przeanalizowano uwarunkowania prawne i teoretyczne założenia rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych odkrywkowych. Następnie odniesiono się do możliwości i potrzeb zagospodarowania zespołu wyrobisk po eksploatacji iłów serii poznańskiej złoża Tadeuszów-Rudzianko. Rozważono trzy koncepcje zagospodarowania wyrobisk ? w kierunku leśnym, składowania odpadów i wodnym. W pracy uwzględniono nie tylko możliwości, ale także zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze rejonu występowania terenów zdegradowanych na skutek eksploatacji surowców mineralnych.

Abstract:

Legal conditionings and theoretical assumptions of reclamation and management of post-mining open-cast workings were analysed in the present paper. Furthermore, possibilities and needs of management of the open-cast complex of workings after extraction of the Poznań Series clays in the Tadeuszów-Rudzianko deposit were discussed. Three concepts of management of workings were analyzed ? forestation, waste deposition and building of a pond. In the paper, not only technical possibilities were taken into consideration, but also social and economic demands of the region, in which there occur areas that are degraded due to extraction of mineral raw materials.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

149-155

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego