Object structure

Creator:

Hudak, Magda

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Zmienność litologiczna gruntów w wybranym profilu badawczym zlokalizowanych w obrębie zbiorników pokopalnianych w rejonie Łęknicy = The litological variability of ground in the chosen investigation?s profiles whithim of anthropogenic lake in Łęknica region

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; pojezierze antropogeniczne ; rodzaj gruntów ; zawartość substancji organicznej ; anthropogenic lake ; types of grounds ; contents of organic substance

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono zmienność litologiczną gruntów występujących w wybranym profilu badawczym w obrębie zbiornika pokopalnianego w okolicach Łęknicy, który powstał w wyniku eksploatacji węgla brunatnego. Zagadnienie to stanowi kontynuację badań, jakie są prowadzone w tym rejonie w ramach programu EFRR INTERREG IIIA Polska (województwo lubuskie) ? Niemcy (Kraj Związkowy Brandenburgia). Celem badań jest ustalenie kierunków migracji zanieczyszczeń mineralnych (piryt) i organicznych (węgiel) w strefie zbiornika oraz ocena możliwości poprawy jakości wody występującej w tym zbiorniku.

Abstract:

In article described litological variability of ground in the chosen investigation?s profiles whithim of anthropogenic lake in Łęknica region. This prroblem determined os introduction in further investigations which will been realized in this region in the space of EFRR INTERREG IIIA. Poland Programme-Germany. Purpose of programme is valuation possibility improved quality water resources in after coal mine lakes and subsoil water in Sprewa-Nysa-Bóbr Euroregion.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

106-114

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego