Object structure

Creator:

Drab, Michał ; Greinert, Henryk

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Forest reclamation of the post-mining dumps. II. Nitrogen fertilization as a key for successful miocene strip-mine dumps reclamation = Rekultywacja leśna hałd pokopalnianych. II. Nawożenie azotowe jako klucz do rekultywacji mioceńskich gruntów pokopalnianych

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; forest recultivation ; dumps reclamation ; nitrogen in recultivation ; rekultywacja leśna ; rekultywacja hałd ; azot w rekultywacji

Abstract_pl:

Powydobywcze hałdy w okolicy Łęknicy pokryte są utworami mioceńskimi, o składzie piasków gliniastych, zawierającymi piryt. Rekultywację hałd prowadzono w kierunku leśnym, z użyciem sosny zwyczajnej jako wiodącego gatunku. Zastosowana technologia rekultywacyjna okazała się nie satysfakcjonującą, z uwagi na pojawienie się silnych deficytów składników pokarmowych dla roślin. ; Przeprowadzono pilotażowe doświadczenie polowe z różnymi dawkami N, P i K. Już po czterech latach stało się jasnym, że wzrost i rozwój sosny zależy przede wszystkim od nawożenia azotowego. Zaobserwowano przy tym w pierwszym roku doświadczenia pokrycie całego obszaru nawożonego azotem roślinnością zielną. Sadzonki sosny stały się mocniejsze, ciemnozielone i miały lepsze przyrosty. ; Następne trzy lata jeszcze istotniej zróżnicowały poletka na korzyść nawożonych azotem. Zwiększyła się też zawartość N w igłach. Wzrost nawożenia P K nie wpłynął na pobieranie P i K przez rośliny. Także w odniesieniu do Ca i Mg zaobserwowano podobny brak reakcji. Zawartość w materiale roślinnym metali ciężkich była typowa dla roślin czystych obszarów, pomimo wniesienia do gruntu znaczących ich ilości z wapnem odpadowym.

Abstract:

The post-mining area in the Łęknica vicinity is covered with Miocene sediments, mainly loamy sands containing pyrite. As part of the reclamation process, described area have been afforested, mainly with Scotch pine. The recultivation results were in many places highly unsatisfactory, because of nutrients deficiency on the trees appearance. A field experiment applying combinations of N, P and K with each element applied at different rates was carried out. ; After four years it was clear, that the growth of pine seedlings depends mainly from nitrogen application. During the first year after additional fertilizer application the soil surface between pine seedlings rows was covered fully with grass and other plant species. The pine needles became dark green color and were longer and heavier. In the fol-lowing 3 years the annual growth of fertilized trees was much higher. ; The N-content in the pine needles increased proportionally to needle weight and N fertilization. The elevated doses of K and P did not change the P and K content of the needles. Also the Ca and Mg concentration in the needles were not dependent from the fertilization level. The heavy metal concentration was typical for clean areas, although the soil became a quite large amount of these elements with the waste lime from zinc smelter.

Description:

zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

98-105

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego