Object structure

Creator:

Greinert, Andrzej ; Greinert, Henryk

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Ocena możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów organicznych i roślin uprawianych na zanieczyszczonych glebach Środkowego Nadodrza = Posiibility estimation of organic wastes and plant products management from the polluted areas of Middle-Odra Land

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; odpady organiczne ; rośliny przemysłowe ; grunty skażone ; organic wastes ; industrial plants ; contaminated grounds

Abstract_pl:

Środkowe Nadodrze to jeden z rejonów Polski, które będąc w znacznym stopniu zalesionymi, nadal posiadają dużą powierzchnię ugorów i odłogów, także na glebach dobrych klas. Te z kolei są częściowo wadliwe z punktu widzenia chemizmu (zanieczyszczenie, głównie metalami ciężkimi i rzadziej pochodnymi ropy naftowej). Wskazuje to na konieczność poszukiwania dla tych terenów sensownego sposobu zagospodarowania. ; O ile najsłabsze gleby powinny być w dalszym ciągu zalesiane, o tyle dla pozostałych przyszłością mogą być uprawy roślin technicznych ? nie przeznaczonych na spożycie. Ponadto ze znacznej obszarowo produkcji roślinnej powstają różnego rodzaju odpady (kora, trociny, masa zielona). Materiały te powinny być wykorzystane w rolnictwi, leśnictwie, ogrodnictwie, po analitycznym ustaleniu ich przydatności.

Abstract:

Middle Odra Land this one of Polish regions, which being in considerable degree afforested, they possess still the large surface of fallows and the fallow lands, also on soils the good classes. These in turn are partly defective with point of sight of chemism (the dirt, mainly with heavy metals and more seldom the derivatives of petroleum). This shows on searches necessity for these terrains of sensible way of the use implements. ; If the weakest soils should be still afforested, the better ones should be farmed, using technical plants - not designed on consumption. Moreover, from considerable widespread vegetation, wastes masses are produced in high amounts (bark, sawdusts, green mass). These materials should be used in agriculture, forestry and gardening, after analytic proof their usefulness.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

46-54

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego