Object structure

Creator:

Markiewicz, Andrzej ; Winnicki, Jarosław

Contributor:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Strefa głębokich zaburzeń glacitektonicznych wschodniej części Wzgórz Dalkowskich na tle naskórkowej struktury monokliny przedsudeckiej = Zone of deep glacitectonic disturbances in east part of Dalków Hills on the background of thin-skinned structure of foresudetic monocline

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 14 (2007)

Subject and Keywords:

X jubileuszowe sympozjum glacitektoniki

Abstract_pl:

Wzgórza Dalkowskie stanowiące środkową część Wału Trzebnickiego (Śląskiego) położone są w SW części Niżu Polskiego. Strefa tych wzniesień charakteryzuje się bardzo skomplikowaną budową geologiczną wynikającą z obecności intensywnych i głębokich (często do ponad 200 m p.p.t.) deformacji glacitektonicznych osadów kenozoicznych.

Abstract:

Naturalne obniżenie w obrębie łuku wschodniej części tych Wzgórz jest miejscem lokalizacji składowiska odpadów flotacyjnych "Żelazny Most" (należącego do KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie). W 2006 r. w ramach realizacji przez KGHM CUPRUM (CBR) dokumentacji hydrogeologicznej została opracowana dla tego rejonu mapa geologiczna w skali l : 25 000 wraz z przekrojami. ; Dane z kilku tysięcy wierceń wykonanych już po edycji map geologicznych z tego obszaru umożliwiły przedstawienie generalnego modelu budowy geologicznej piętra kenozoicznego w nawiązaniu do nowych obserwacji pochodzących z terenów sąsiednich. ; Badania tektoniczne i geofizyczne wykonane na początku XXI wieku w trakcie zgłębiania szybu R-XI kopalni "Rudna" - na pograniczu pradoliny barucko-głogowskiej i Wzgórz Dalkowskich, udokumentowały naskórkową strukturę tej części monokliny przedsudeckiej. ; Korelacja tego układu blokowo-uskokowego "sztywnego" podłoża osadów kenozoicznych ze strefami zaburzeń glacitektonicznych w obrębie Wzgórz Dalkowskich i z sąsiadującymi od północy depresjami glacitektonicznymi wykazuje relacje genetyczne pomiędzy tymi piętrami strukturalnymi.

Description:

Dalkow Hills being a central part of Silesian (Trzebnica) Ridge are located in in SW part of Polish Lowland. This zone has very complicated geology resulting from intensive and deep (often down to 200 meters) glacitectonic deformations of Cenozoic sediments. ; Natural depression within the bend of east part of these hills is a place where tailings management facility "Żelazny Most" (owned by KGHM Polska Miedź S.A. in Lubin) is located. In 2006 while developing by KGHM CUPRUM the hydrogeological report, the geological map (scale l ; 25 000) of this region and cross-sections were made. ; Data from several thousands of boreholes enabled to present the general model of geology in Cenozoic stage, Laking into consideration new information from neighboring areas. ; Tectonic and geophysics investigations made at the beginning of XXI century during "Rudna" capper mine R-XI shaft sinking - on the boundary of Baruck-Głogów ice-marginal valley and Dalków Hills - confirmed the thin-skinned structure of this part of Foresudetic Monocline. Correlation of this block-fauh "stiff" base of Cenozoic sediments with zones of glacitectonic disturbances in Dalkowskie Hills and vicinal glacitectonic depressions, shows genetic relations between these structural stages.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

133-152

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 14

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego