Object structure

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula

Contributor:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Glacitektoniczne uwarunkowania budowy i eksploatacji obwodnicy Zielonej Góry = Glacitectonical condition of construction and operation of Zielona Góra ring road

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 14 (2007)

Subject and Keywords:

X jubileuszowe sympozjum glacitektoniki

Abstract_pl:

Budowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w obrębie struktur zaburzonych glacitektonicznie, w tym także różnorodnych form morfologicznych krajobrazu polodowcowego, powoduje konieczność łączenia działań inżynierskich ze znajomością procesów geologicznych. ; Przykładem takich działań jest budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry, która wiązała się z wykonaniem głębokich wkopów w obręb struktur zaburzonych glacitektonicznie. Spowodowała ona intensywne zmiany w górotworze, a w konsekwencji - utratę stateczności skarp i wykształcenie wielu osuwisk. Już na etapie budowy obiektu uaktywniły się bowiem liczne procesy osuwiskowe, które dodatkowo pojawiły się również podczas użytkowani a drogi. ; Lokalizację tych osuwisk można było wręcz wskazać na podstawie przedprojektowych badań geologicznych, a tym bardziej - po wykonaniu wykopu budowlanego. Obecnie, mimo wykonanej stabilizacji osuwisk, nadal istnieje zagrożenie utraty stateczności zboczy, będące przejawem próby sił pomiędzy naprężeniami w gruncie i inżynierską działalnością człowieka.

Abstract:

Process of constructions of engineering objects situated within glacicectonically disturbed structures, including miscellaneous morphological forms of postglacial landscape, cause necessity of connection of engineering operation with knowledge of geological process. ; Example of such as process was construction of the west ring road of Zielona Góra.The process was tied with making deep excavations into glacitectonically disturbed structures. It has caused far-reaching changes into the rock mass and - in consequence - losing the stanility of the banksandin the same time formation of many landslips. ; Numerous landslip processes have been activated on a period of the construction of the object and then additionally have appeared during usage of the noad. Not surprisingly it was possible to indicate localization of future landslips strictly on the base on geological research made for construction design, but it more - after making the excavations. ; Presently, in spite of carried out stabilization of landslip, threat of the losing of stability of the slopes still exists. It is a sign of challenge between tensions in ground and engineering activity of the man.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 14 ukazał się jako nr 134 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

75-87

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 14

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego