Object structure

Creator:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka ; Kraiński, Andrzej

Contributor:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Charakterystyka gruntów spoistych o bardzo wysokiej granicy płynności z terenu Środkowego Nadodrza = Characteristic of cohesive grounos of very high liquid limit from Środkowe Nadodrze area

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 14 (2007)

Subject and Keywords:

grunty spoiste ; iły ; plastyczność ; granica płynności ; cohesive grounds ; clays ; liquid limit

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono opis gruntów spoistych o bardzo wysokiej granicy płynności. Grunty te stanowią wysoki odsetek (ok. 20%) gruntów bardzo spoistych występujących na Środkowym Nadodrzu. Przedstawiono ich historię geologiczną oraz środowisko sedymentacyjne. Scharakteryzowano podstawowe parametry geotechniczne i pokazano możliwości opisu gruntów tego typu za pomocą znanych nomogramów.

Abstract:

Paper presents description of cohesive grounds of very high liquid limit. Such grounds are about 20% of all clayey grounds from Środkowe Nadodrze area. Authors show geological history and sedimentation environmcnt of investigated grounds. A basie geotechnical parameters was also described and opportunities of using some nomogram was shown.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 14 ukazał się jako nr 134 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

41-49

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 14

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego