Object structure

Creator:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka

Contributor:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Badania laboratoryjne przewodnictwa cieplnego piasku kwarcowego = Labdratory tests of quartz sand thermal conductivity

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 14 (2007)

Subject and Keywords:

przewodnictwo cieplne ; grunty ; geotermia ; thermal conductivity ; grounds ; geothermy

Abstract_pl:

Przewodnictwo cieplne jest najważniejszym parametrem w problematyce czerpania ciepła z gruntów, czyli tzw. płytkiej geotermii. Brak jest jednak szerokich badań w tym zakresie. W pracy przedstawiono opis pomiarów przewodnictwa cieplnego w kwarcowych piaskach z Osiecznicy. Omówiono metodykę badań i aparaturę pomiarową Otrzymane wyniki porównano z wynikami cytowanymi w literaturze i przeprowadzono dyskusję.

Abstract:

Thermal conductivity is the most important parameter in calculation of earth heat absorbing. There is an absence of wide investigations in this range. This paper presents description of thermal conductivity measurements in quartz sands from Osiecznica. Methodology and measurement equipment were precisely discussed. Obtained results were compared with results from literature.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 14 ukazał się jako nr 134 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

23-32

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 14

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego