Object structure

Creator:

Kostecki, Jakub ; Myszograj, Sylwia

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Zawartość metali ciężkich w glebach na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi = Content of heavy metals in soils fertilized with sewage sludge on "salix viminalis" cultivation

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; osady ściekowe ; metale ciężkie ; Salix viminalis ; heavy metals ; sewage sludge

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki monitoringu prowadzonego na plantacji wierzby energetycznej (Salix viminalis) nawożonej osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków w Sulechowie. W artykule przedstawiono zmiany zawartości metali ciężkich w glebach, w próbach pobieranych w 2005 roku. Dokonano porównania stanu rzeczywistego z prognozowanym.

Abstract:

We presented results of control on field with Salix viminalis which has been fertilized with sludge from sewage treatment plant in Sulechow. In article we showed changes of heavy metals contents in soils samples which has been collected in 2005, including seasons of the year. We also compared real conditions with forecasts.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

252-258

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego