Object structure

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula ; Warcholak, Piotr

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Kontrowersje wokół ochrony przeciwpowodziowej Słubic = Argumentations around flood protection of Słubice city

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; skuteczna ochrona przeciwpowodziowa ; wały przeciwpowodziowe ; polder ; protection against floods ; flood bank ; binocle

Abstract_pl:

Jednym z nadrzędnych problemów związanych z zagospodarowaniem dorzecza Odry jest skuteczna ochrona przeciwpowodziowa, prowadzona między innymi za pomocą wałów przeciwpowodziowych, kanałów ulgi i polderów. W pracy podjęto próbę wskazania skutecznych rozwiązań w ochronie przeciwpowodziowej miasta Słubice, poprzez utworzenie dodatkowych polderów, rozszerzenie międzywala, czy też najbardziej skuteczną - renaturyzację doliny rzecznej. ; Jednak trzeba mieć świadomość, że wszelkie próby walki z żywiołem powodzi będą zawsze tylko szukaniem rozwiązań zastępczych. Rzeka bowiem musi mieć swoją przestrzeń. Skoro człowiek zasiedlił doliny rzeczne, a tym bardziej tereny zalewowe, musi nauczyć się żyć w tym środowisku i walczyć z żywiołem powodzi. Pozostaje mieć nadzieję, że modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych na Środkowym Nadodrzu zostanie skutecznie przeprowadzona zanim wymusi ją kolejna powódź.

Abstract:

Effective flood protection is one of the major problems related to Odra basin development. Nowadays, such protection is done, amongst others, by constructing of flood banks, binocles and polders. The thesis takes attempt to indicate the effective solutions in flood protection of Słubice city, for instance: additional polders creation, widening of the inter-bank area, or the most effective one - renaturalisation of the river valley. ; However, it is necessary to notice, that all attempts to counteract floods will inevitably be only searching for less evil and substitute solution, though the river has to have its own space. As man settled in river valleys and flood terraces, she has to learn how to live in this environment and how to cope with floods. It only remains to have hope that the modernization of system of flood protection of the Middle Oder Land would be successfully carried on and completed before another flood.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

232-240

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego