Object structure

Creator:

Hudak, Magda

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Ocena filtrów zastosowanych na centralnym ujęciu wody w Zawadzie k. Zielonej Góry = The opinion of filters conformed to central water intake in Zawada

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; filtry ; ujęcia wody ; studnie ; filters ; water intake ; wells

Abstract_pl:

W artykule dokonano oceny filtrów zastosowanych na Centralnym Ujęciu Wody w Zawadzie k. Zielonej Góry. Zagadnienie to jest bardzo interesujące z uwagi na fakt, iż na przestrzeni 35 lat zastosowano na tym ujęciu cztery różne rodzaje filtrów, których czas pracy wahał się od 6 do 20 lat. Przyczyn takiego stanu jest wiele, chociażby lokalizacja, sposób eksploatacji, jakość wody czy rodzaj zastosowanego filtru. Średni czas pracy ujęcia powinien wynosić około 25 lat lub znacznie dłużej. Jednak w tym przypadku żywotność studni znacznie odbiega od wymaganej w założeniach.

Abstract:

In article taken opinion of filters conformed to Central Water Intake in Zawada. This problem is very interesting in view of 35 years in this water intake used four various kind of filters and observed different time theirs work, ranged from 6 to 20 years. There are a lot of reasons for this state, even if localisation, the method of exploatation, water quality or used filters. Mean time of work for water intake should amounted near 25 years or longer. But in this case wells vitality considerably stayed from the expected in establishments.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

177-184

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego