Object structure

Creator:

Greinert, Andrzej

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Planowanie przestrzenne niezbędnym elementem skutecznej strategii rekultywacyjnej = Spatial planning as essential part of the efficient reclamation strategy

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; rekultywacja terenów ; planowanie przestrzenne ; areas reclamation ; spatial planning

Abstract_pl:

Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych to zespół działań, opartych o wizję przyszłego ich wykorzystania. Łączy to zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska z planowaniem przestrzennym. Obecnie istnieje poważny problem w lokowaniu działań rekultywacyjnych w planistyce. Widoczne są też niedostatki w powiązaniach formalno-prawnych pomiędzy dokumentami planistycznymi o wymowie strategicznej i bieżącymi. Rekultywacja terenów może być skuteczna tylko i wyłącz-nie w warunkach stabilności planistycznej. Ma to szczególne znaczenie obecnie ? w czasie dyskusji nad zmianą Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych powiązanych aktów prawnych.

Abstract:

Reclamation of demoted and devastated terrains is the combined activity, leaning about picture their future utilization. It?s links the question of protection and formation of habitat with spatial planning. Nowadays a serious problem exists in reclamation workings placing in spatial planning. Very clear are shortages in legal linking between plans and strateg-ic documents. The reclamation of terrains can be effective one and only in the conditions of planning stability. It has a special meaning at present time in discussion about change of Spatial planning and managing act and related legal acts.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

135-141

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego