Object structure

Creator:

Ćwiąkała, Michał

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Badania zagęszczalności kruszyw używanych w budownictwie drogowym = Research of density of aggregate materials used in road building

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; wilgotność optymalna ; gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ; badanie w aparacie Proctora ; zagęszczanie gruntów ; optimal moisture ; ground framework density ; Proctor's apparatus test ; ground density

Abstract_pl:

Trwałość i jakość budowli drogowej zależy w dużej mierze od prawidło-wego zagęszczenia podłoża gruntowego. Dobrze przygotowane podłoże powinno gwarantować nośność obiektu i w razie konieczności pełnić funkcję izolującą od niekorzystnych warunków gruntowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań kruszyw wykorzystywanych do budowy dróg. Badania te posłużyły do opracowania modeli krzywych trendu, jakie mogą być wykorzystywane do kontroli badań zagęszczalności w celu określenia wilgotności optymalnej i gęstości objętościowej szkieletu gruntowego.

Abstract:

The goal of this article is to show how quality and durability of a road is dependant upon the correct density of its? ground base, which lies under the surface of the paving. A well prepared base should guarantee the load capacity and, where needed, isolate the road from the unfavourable ground conditions. Curve diagrams in this article show how to determine the optimal moisture and density of the ground framework.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

76-83

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego