Object structure

Creator:

Wróbel, Ireneusz ; Węclewski, Sebastian

Title:

Transgraniczne czwartorzędowe wody podziemne pradolin i dolin rzecznych w województwie lubuskim = Transboundary quaternary ground waters of marginal stream valleys and river valleys in the lubuskie province

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

Omówiono zasoby wód podziemnych zgromadzone w obrębie pradolin: Toruńsko-Eberswaldzkiej, Warszawsko-Berlińskiej, Głogowsko-Baruckiej. Zgromadzone tam czwartorzędowe wody podziemne charaktetyzują się dobrą jakością a warunki hydrologiczne umożliwiają ich dogodne ujmowanie. Pradoliny tworzą międzynarodowy, Polsko-Niemiecki zbiornik wód podziemnych o dużym znaczeniu gospodarczym. ; Jest on coraz bardziej narażony na zanieczyszczenie przez pozostałe zanieczyszczenia środowiska (wody powierzchniowe, kwaśne deszcze, idt). Wspólnym celem sąsiadujących państw jest dbałość o czystość transgranicznych wód podziemnych tak jak i innych komponentów środowiska.

Abstract:

The paper discusses the resources of the underground water accumulated in the area of the following ice marginal valleys: Toruń-Eberswald, Warsaw-Berlin, Głogów-Barucka. The quaternary underground water accumulated in the above-mentioned regions is of good quality and the hydrologie conditions allow its convenient intake. ; The said ice marginal valleys form the international Polish-German underground water reservoir of great economic importance. However, it is more and more exposed to contamination owing to the other already polluted elements of the environment (surface waters, acid rains, etc.). The mutual objective of the neighbouring countries is to provide constans care of the clearness of theunderground waters as well as other components of the environment.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

409-418

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego