Object structure

Creator:

Reszka, Tadeusz

Title:

Metodyka sporządzania ocen stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych z zastosowaniem badań nieinwazyjnych = Methodology of preparing the estimates of technical condition of flood-control embankments with the use of non-invasive methods

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

W 1994 roku w Samodzielnej Pracowni Technicznej Kontroli Zapór IMGW O/Kraków z siedzibą w Dobczycach opracowano wskazówki metodyczne odnoszące się do sporządzania ocen stanu technicznego obwałowań i ich podłoża. Jako podstawowe wskazano nieinwazyjne badaa geologiczne, do których zalicza się profilowanie elektromagnetyczne i georadarowe. Wyniki tych badań slużyły do określania zakresu i miejsc wykonania terenowych badań geotechnicznych (odwierty badawcze, sondowania, pobranie próbek do badań laboratoryjnych). ; Po powodzi w lipcu 1997 założenia metodyczne ulegały uszczegółowieniu, zaś badania i ocena stanu technicznego z wykorzystaniem nieinwazyjnych sposobów badań przeprowadzono na obwałowaniach rzeki Wisły, Odry, Olzy i Suminy. W referacie omówiono pokrótce wskazówki metodyczne w zakresie sporządzania ocen stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych i budowli wałowych przy wykorzystaniu nieinwazyjnych badań geologicznych.

Abstract:

In 1994, the Technical Deparlment for Dam Control of the Institute of Meteorology and Water Management - Krakow Branch - with the seat in Dobczyce worked out several recommendations referring to the way of estimating the technical condition of embankments and their base. Non-invasive geological examinations, including electromagnetic and multi channel radar cross-sectioning were recommended as basic ones. The results of these examinations were used to determine places in which site geophysical estimations were to be performed (test bore-holes, sounding, sampling) as well as their scope. ; Following the July 1997 flood, methodical assumptions were completed with details. The estimate of the technical condition with the use of non-invasive methods was performed on the embankments of the Vistula, Odra, Olza and Sumina rivers. This paper discusses methodological indiccations concerning the execution of technical estimates of flood-control embankments with non-invasive geological tests.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

299-305

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego