Object structure

Creator:

Małecki, Adam

Title:

Zmiany wybranych wskaźników składu chemicznego wody jeziora Sławskiego w latach 1999-2000 = Changes of the selected indicators of the chemical constitution of Sława Lake in the years 1999-2000

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

W artykule analizowano kierunki przemian zachodzące w składzie fizyko-chemicznym wód jez. Sławskiego (8 17,3 ha) będącego główną atrakcją turystyczną obok okolic Łagowa na Ziemi Lubuskiej. Poza tym, zlewnia tego jeziora, daje początek rzeki Obrzycy, która jest główny źródłem wody do picia (ok. 34 tys. m3/dobę) dla miasta Zielona Góra (ok. 120 tys.mieszkańców) i wymaga szczególnej ochrony. ; Przeanalizowano wyniki badań fizyko-chemicznych wód jeziora Sławskiego, prób pobranych w okresie od listopada 1998 roku do października 2000 roku. Dobór wskaźników wziętych do analizy kierunków zmian chemizmu wody jeziora, wynika z ich powtarzalności w kolejnych latach badawczych. ; Stwierdzono, że jezioro Sławskie ulega degradującemu oddziaływaniu gospodarczej i bytowej działalności człowieka. Przejawia się to we wzroście substancji pochodzenia antropogenicznego (organicznych i mineralnych). Prezentowane wyniki są częścią obszerniejszych badań nad wpływem rolniczego i turystycznego użytkowania zlewni rzeki Obrzycy na jakość jej wód.

Abstract:

The article studies directions of changes in the physical, chemical and bacteriological composition of the waters in Sława Lake (817, 3 ha) being the main tourist attraction in the vicinity of Łagów in the Lubuski Region. Apart from that, the basin of this lake gives the beginning to the river Obrzyca which is the major source of drinking water (approx 34 thousand m3 a day) for the city of Zielona Góra (approx 120 thousand inhabitants)thus requires a special protection. ; The results of physical and chemical testing on the lake waters have been analyzed involving specimens taken in the period from November 1998 to October 2000. The selection of indicators used in analyzing the directions of changes in the lake water chemistry resulted from their repeatability in the successive years under investigation. ; It has been concluded that Sława Lake has been negatively influenced by both economic and every-day life activities of people living in the region. It is shown in, among other things, the increase of anthropogenic substance (both organic and mineral). The presented results are a part of more extensive research work on the influence that agricultural and tourist use of the Obrzyca river basin has on the quality of its waters.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

235-244

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego