Object structure

Creator:

Małecki, Adam

Title:

Nowy podział hydrograficzny zlewni Obrzycy = The new hydrographical division of the Obrzyca river catchment

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

Zagrożenia obszarów dorzeczy i działów wodnych wynikają z intensywnych, różnorodnych działań bytowo-gospodarczych ludności. Industrializacja środowiska, produkcja rolna, leśna oraz turystyka i przemysł opisywanego obszaru mają w tym swój udział. W artykule przedstawiono, na podstawie pomiarów cząstkowych, uaktualnione granice zlewni Obrzycy. ; Zmiany chemizmu wód rzeki Obrzycy wynikają ze zmian intensywności użytkowania jej zlewni cząstkowych. Wyodrębnione zlewnie cząstkowe służyć będą w dalszych badaniach do określenia rozmiaru zanieczyszczeń punktowych i obszarowych oraz lokalizacji ich źródeł a także określenia spójnych i wielokierunkowych działań na rzecz ochrony i kształowania tego obszaru, zgodnie z założeniami ekorozwoju.

Abstract:

Threats of river-basin areas and watersheds result from intensive, various relative existence and economic activities of population. Architecture developing, farming and forest production, tourism and industry of area which is describe have in this one's own participation. In the article introduced on the ground of partial measurements, present-day border of Obrzyca river. ; Changes in chemical components of waters of this river this are results from changes of intensity of use her partial purchase centre of daily produce. Singling out particle watershed in following research will be based to determine dimension of pollution on single point and all area and their location in individually sources, and also qualifications coherent and multidirectional activities on thing of protection and formations this area, according with eco-evolution foundations.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

225-234

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego