Object structure

Creator:

Maciantowicz, Marek

Title:

Ochrona przyrody w lasach zielonogórskich = Protection of nature in forests of Zielona Góra region

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

ochrona przyrody ; Zielona Góra (okręg) ; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Abstract_pl:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zarządza lasami o powierzchni 451 375 ha. Najciekawsze przyrodniczo tereny związane są z ostatnim zlodowaceniem. Są to rynny lodowcowe, liczne obszary zatorfione i doliny rzeczne. Główną osią układu hydrologicznego jest rzeka Odra, która stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Najcenniejsze obiekty przyrodnicze objęto różnymi formami ochrony (tabela w tekście). ; Dla ochrony gniazd zagrożonych ptaków utworzono 53 strefy ochronne. Na uwagę zasługują atlantyckie gatunki roślin na skraju zasięgu, mające tutaj wschodnią granicę występowania. Jest to walor o znaczeniu ogólnokrajowym. Występują też rośliny górskie i podgórskie. Znajdują się tu drzewa uznane za najstarsze i najgrubsze w Polsce: najstarszy dąb szypułkowy - CHROBRY (743 lata), najgrubszy dąb szypułkowy - NAPOLEON (obwód 1043 cm) i najgrubsza sosna pospolita - WALIGÓRA (obwód 620 cm). ; W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko podczas prowadzenia prac leśnych, podjęto decyzję o zastosowaniu olejów biodegradacyjnych do smarowania pił łańcuchowych, istnieje również zakaz stosowania ognia w czasie prac leśnych i obowiązek rozdrabniania gałęzi pozostających na zrębach. Stosowanie na coraz większej powierzchni, rębni częściowych wpływa pozytywnie na gatunkowe, wiekowe i przestrzenne zróżnicowanie drzewostanów. ; W związku z tym tworzą się nowe nisze ekologiczne, a w konsekwencji wzrasta bioróżnorodność. Leśnicy chętnie angażują się w przedsięwzięcia związane z aktywną ochroną zagrożonych gatunków i ich biotopów. Działania takie prowadzone są we współpracy z organizacjami ekologicznymi i środowiskiem naukowym. We współczesnej ochronie przyrody kierunkiem najbardziej efektywnym jest ochrona siedlisk. W celu zachowania najbardziej zagrożonych biotopów wodno-błotnych realizowany jest program aktywnej ochrony mokradeł. Dąży się do zwiększenia retencji w lasach. ; Realizowane są programy aktywnej ochrony gatunków, na przykład węży, żółwia błotnego, głuszca i cietrzewia oraz rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych. W Wydziale Ochrony Lasu RDLP tworzona jest baza danych z pełną informacją o przyrodzie tego terenu. Sporządzane są Programy ochrony przyrody dla nadleśnictw, które opisują całościowo stan środowiska i określają w sposób planowy zasady ochrony przyrody na ich terenie.

Abstract:

Regional Directorate of States Forests (RDLP) in Zielona Góra manages forests with area of 451,375 ha. Naturalistically most interesting terrains are related with last glaciation. They are glacial gullies, numerous peatareas and river valleys. The main axis of the hydrologie system is the Odra river. It is ecological corridor with international importance. Most valuable natural objects are protected in various ways (see the Table). For protection of nestles of imperilled birds were formed 53 protective zones. ; Atlantic species of plants, at the Eastern limit of their appearance are worthy to notice. It is the value with nation-wide importance. There are trees consiciered as oldest and thickest in Poland: the oldest English oak "CHROBRY" (743 years old), the thickest English oak "NAPOLEON" (1043 cm), the thickest pine tree WALIGÓRA" (602 cm). ; In order to reduce negative impact on environment while conducting various works in forests it was decided to use for lubrication of chain saws biodegradable oils. It is forbidden to use fire during works in forests. Workers are obliged to break up branches left on felling sites. Atmore and more areas is used partial felling what positively influences specific, age and spatial differentiation of forest stands. Woodsmen heartily commit into enterprises related to active protection of imperilled species and their biotopes. ; They co-operate with ecological organisations and scientific institutions. In modern protection of nature most effective direction is protection of habitats. Now, in order to maintenance most imperilled water-mud biotopes, is implemented programme of active swamps protection. There are made efforts in order to increase retention in forests. ; There are implemented programmes of active protection of species, for example of mud turtles, capercailzies and black grouses, and rare and imperilled vascular plants. In Forest Protection Department of RDLP is prepared the data base with full information regarding nature of this region. There are prepared also programmes of protection for forest inspectorates with complete description of environment state and definein planned way principles of natural protection at their terrain.

Description:

zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

217-223

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego