Object structure

Creator:

Harabin, Zdzisław ; Pulkowski, Witold ; Wrona, Andrzej

Title:

Rekultywacja oraz zagospodarowanie leśne wyrobisk po eksploatacji kruszyw naturalnych w regionie środkowopomorskim = Recultivation and afforestation of natural aggregate excavation grounds in środkowe pomorze

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

rekultywacja gruntów pokopalnianych ; Pomorze Środkowe

Abstract_pl:

W Polsce najliczniejszą grupę nieużytków poprzemysłowych tworzą wyrobiska towarzyszące wydobyciu kruszy naturalnych, głównie piasku i żwiru stosowanych w budownictwie i drogownictwie. Ocenia się, że w chwili obecnej na obszarze kraju tego rodzaju pustek poeksploalacyjnych występuje ponad 30 tysięcy, przy czym jak dotychczas większość z nich nie jest zagospodarowana. ; Toteż w pewnych regionach kraju nieużytki te stanowią poważny problem gospodarczy i ekologiczny. Jednym z kierunków docelowego zagospodarowania terenów związanych z eksploatacją kruszyw naturalnych jest kierunek leśny. ; W pracy przedstawiono trzy wybrane wyrobiska poeksploaracyjne zlokalizowane w regionie środkowopomorskim dokonując charakterystyki złóż, przebiegu prac z zakresu techniczno-biologicznej rekultywacji oraz leśnego zagospodarowania gruntów przekształconych, przy czym należy podkreślić, że wszelkie prace z tym związane były prowadzone równolegle z wydobywaniem kopalin.

Abstract:

One of the most numerous group of postindustrial waste land create to the excavations accompanying to mine of natural resources, mostly of sand and of gravel applied in construction and road building in Poland. It estimates oneself, that in present moment on the area of country the number of this kind of post-exploitation emptiness steps out beyond 30thousands. Most of them are not developed So in some regions of country these waste lands determine serious economic and ecological problem. ; One of the target directions of developing of the grounds connected with exploitation of natural resources natural is forest - direction. In project one introduced three selected excavations situated in Middle-Pomeranian region. It described the profiles of deposits, the course of technical-biological reclamation and forest - farm implemenlation of tronsformed grounds. It is necessary underline, that all works connected with this form were conducted to extract of minerals simultaneously.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

125-132

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego