Object structure

Creator:

Greinert, Andrzej ; Walczak, Barbara

Title:

Antropogeniczne materiały macierzyste gleb miejskich Zielonej Góry = Anthropogenic parent materials of Zielona Gora urban soils

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

Powstawanie gleb jest nierozerwalnie związane z materiałem macierzystym. W terenach zurbanizowanych gleby tworzą się zarówno z materiałów o naturalnej, jak antropogenicznej genezie. Te ostatnie - klasyfikowane jednoznacznie jako gleby antropogeniczne o sztucznie formowanym profilu glebowym, są najczęściej spotykane w intensywnie rozwijających się miastach. ; Do tej kategorii miast należy Zielona Góra, której większość procesów urbanizacji przypada na drugą polowę XX wieku. W obszarze zurbanizowanym Zielonej Góry stwierdzono istotny udział w profilu glebowym żużli, gruzu ceglanego, gruzu cementowowapiennego, żwirów i piasków różnej granulacji, odpadów komunalnych, odpadów drzewnych, popiołów, pod wpływem których formowaly się gleby o specyficznych właściwościach i morfologii. ; Przy tym gleby takie nie wykazują cech typowych dla pozamiejskich gleb naturalnych, ani gleb miejskich o naturalnym układzie profilu glebowego z domieszanymi materiałami antropogenicznymi.

Abstract:

Formation of soils is inseparably connected with material of mother rock. In urban grounds soil are formed both from natural materials, as about anthropogenic genesis. These last - classified univocally as anthropogenic soils with artificially formed soil profile, are most oftenmet in cities being intensely developed. ; To this of category of cities belongs Zielona Góra, in which most of urbanization processes happens on second half of XXth century. In Zielona Góra urban area one ascertained essential participation in profile of soi slags, brick rubble, concrete rubble, gravels, sands different granulation, waste communal material, waste wood material and ashes, under influence of which took shape soils with specific proprieties and arrangement. ; Additionally such soils do not show typical features for outer-city natural soils, nor of urban soils with natural arrangement of soil profile with added anthropogenic materials.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

99-104

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego