Object structure

Creator:

Greinert, Andrzej ; Juszczak, Iwona ; Urbanowicz, Małgorzata

Title:

Zasolenie i zakwaszenie gleb i gruntów miejskich w świetle ochrony ekosystemów w dolinach rzecznych = Acidity and salinity of urban soils in the light of protection of ecosystems in the river-valleys

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

Bezpośrednie otoczenie miasta Zielona Góra charakteryzuje się przewagą gleb bielicowych. Zgodnie z danymi historycznymi, panującą formą na opisywanym obszarze był bór sosnowy, jakkolwiek nizinne obszary były zalesiane dębami. Charakterystyczną cechą dla naturalnych leśnych gleb bielicowych jest niska wartość pH górnych warstw. ; Analizy prób powierzchniowej warstwy gleb miejskich wykazały natomiast wyższe wartości pH, przy zróżnicowaniu zależnym od lokalizacji, a zwłaszcza odległości od budynków i miejscowych źródeł zanieczyszczeń. Ukazuje to obraz niekorzystnych zmian w pedosferze, powodowanych przez działalność człowieka - głównie przez budownictwo mieszkalne i drogowe (domieszki do gruntu materiałów zawierających m.in. wapno). ; W mniejszej skali zmiany stwierdza się jako wynik nagromadzenia odpadów (lokalne wysypiska w obniżeniach terenu, wykopach). Zasolenie gleb miejskich w Zielonej Górze nie jest wysokie. W licznych przypadkach są to wartości wyższe niż w naturalnym otoczeniu, ale nie niebezpieczne dla większości roślin miejskich terenów zielonych. Stan miejskich gruntów wpływa na bezpośrednie otoczenie miasta, zwłaszcza w morenowym obszarze pofałdowanym leżącym w dolinie rzecznej (rzeki Odry). Można oczekiwać wielu zależności między stanem środowiska miejskiego a czystością obszaru zlewni, a w końcu wód rzeki Odry.

Abstract:

Direcf surrounding of Zielona Góra-city is characterized by the majority of podzolic soils. In accordance with historical notices, pine-forest was dominated form on the described area, however the low-lying areas were afforested with oaks. Characteristic feature for the natural forest podzolic soils is low pH value ofthe top-Layers (0-20cm). ; Analyses of the samples from the soils top layer in the city shows higher pH values, with the differentiation depended from investigation site localization towards to the buildings and local contamination sources. It shows dramatic changes in pedosphere, caused by human activities - mainly by house-building and road-building (lime-containing materials admixtures to the ground). ; In the lower scale the changes are occurring as the result of was te materials deposing (former local lowarea deposits). Salinity of the urban soils in Zielona Góra is not high. In many cases it is higher than in natural environment, but not danger for most of plants groving in urban green areas. State of urban grounds influences on surrounding environment, especially in hilly moraine area lying in the river-valley (Odra-river). Many connections between urbanenvironment and river-basin and finally river itself state are expected.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

91-98

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego