Object structure

Creator:

Gilewska, Mirosława

Title:

Zasady rolniczej rekultywacji gruntów pogórniczych = The principles agricultural recultivation of dump soils

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

Konfrontacja przepisów prawnych z osiągniętymi wynikami rekultywacji terenów przemysłowych pozwala na stwierdzenie, że rekultywacja ta jest zbiorem procedur inżynieryjnych i agrotechnicznych oraz procesów biogeochemicznych, które tworzą nową biocenotyczną strukturę gruntów przemysłowych. ; Cały ten proces jest postrzegany jako naturalna współpraca czynników abiotycznych i biotycznych, które umożliwiają stworzenie gleby produkcyjnej z materialu wyjściowego we względnie krótkim czasie i przy zastosowaniu minimum środków. Proces ten trwa około 10 lat. ; W świetle wyżej wspomnianych faktów istniejący podział na rekultywację terenów przemysłowych i zagospodarowanie terenu wprowadzony do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych powinien zostać skorygowany. Pojęcie "zagospodarowanie" powinno być usunięte zarówno z aktów prawnych jak i z praktyki rekultywacji terenów przemysłowych.

Abstract:

In the confrontation of legal acts and achieved reclamation results it can be said that reclamation is a set of engineering and agrotechnic proeedures as well as biogeochemic proeesses which create new biocenotic structure of industrial soil. ; The whole process is viewed as natural cooperation of abiotic and biotic factors which make it possible to create productive soil from soil - rock in a relatively short time involving minimum means. It tak es about 10 years. ; In the light of above mentioned facts the division into land reclamation and land development introduced in the act concerning protection of farmlands and woodlands should be corrected. The concept "development" ought to be eliminated both from legal acts and reclamation practice.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

85-90

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego