Object structure

Creator:

Drab, Michał

Title:

Wpływ odłogowania gruntów na ich niektóre właściwości chemiczne, aktywność enzymatyczną oraz skład gatunkowy chwastów = The influence of allowing to rest of the recultivated land on its some physical and chemical properties, enzyme activity, as well as weed species composition

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

2 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni" (21-22.06.2001)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wpływ odłogowania na skład gatunkowy chwastów oraz zmiany: pH, zawartości form przyswajalnych fosforu i potasu, C organicznego, azotu ogólnego oraz zmiany aktywności enzymatycznych dehydrogenazy, ureazy, amylazy i inwertazy. ; 9-letni okres odłogowania wpłynął korzystnie na zawartość azotu ogółem i aktywność dehydrogenazy. Nie uległy zmianom zawartości form przyswajalnych fosforu i potasu oraz C organicznego. Zmniejszyły się aktywności enzymatyczne ureazy, amylazy i inwertazy. Odczyn odłogowanych gruntów nieznacznie obniżył się. Występowanie gatunków chwastów związane było z warunkami siedliskowymi. Przewagę osiągnęły rośliny wieloletnie i trawy.

Abstract:

The influence of the allowing to rest of the former recultivated agricultural land on the weed species composition and changes of pH, available forms of phosphorus and potassium, organic C, total N and enzyme activity (dehydrogenase, urease, amylase and invertase) werepresented in the paper. ; The period of 9 years fallow influenced positively and the total nitrogen content and dehydrogenase activity. The contents of available forms of potassium and phosphorus, organic C did not change. The enzyme activities of urease, amylase andinvertase decreased. The pH of the fallow soils was negligible lower. The occurrence of weed species was connected with environment condition. The perennial plants and grasses were dominating.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

51-60

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego