Object structure

Creator:

Borowy, Andrzej ; Harabin, Zdzisław

Title:

Możliwości wykorzystania osadów celulozowych do rekultywacji gruntów bezglebowych = Possibilities of cellulose sledges use to the soil-less grounds reclamation

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

gospodarka odpadami ; badania

Abstract_pl:

Autorzy w prezentowanej pracy omawiają niektóre właściwości fizykochemiczne i helmintologiczne osadów celulozowych pochodzących z Warszawskich Zakładów Papierniczych S.A. w Konstancinie-Jeziorna. Osady charakteryzują się zdecydowanie niską zawartością metali ciężkich, a także nieobecnością w nich jaj pasożytów jelitowych. Ponadto osady wykazały większe wartości lepkości plastycznej aniżeli osady ściekowe. ; W artykule przedstawiono istniejące możliwości wykorzystania osadów do rekultywacji różnego rodzaju nieużytków poprzemysłowych w tym do stabilizacji utworów luźnych m.in. składowisk popiołów energetycznych oraz osadników po flotacji rud cynku i ołowiu. ; Próby praktyczne dowiodły, że osady mogą być również doskonałym materiałem stabilizującym i izolującym eksploatowane składowiska odpadów komunalnych. Ze względu na ich korzystne właściwości fizykochemiczne i helmintologiczne mogą znaleźć zastosowanie do rolniczego użyźniania gleb.

Abstract:

The authors of presented elaboration discuss some physical, chemical and helminthologic features of cellulosed residues coming from Warszawskie Zakłady Papiernicze S.A. in Konstancin-Jeziorna (Warsaw Papermaking Factory S.A.). The residues are characterized by the definitely low contents of heavy metals as well absence of endoparasite. Moreover,residues showed the higher values of plastic than the sewage residues. ; The article presents possibilities of residues use for reclamation of industrial wastes, including stabilization of loose areas, e.g. power ash yards as well as residues after floatation of zinc and lead ores. Practical tests proved that these residues can be also an excellent material stabilizing and isolating of exploited communal waste yards. Considering their advantageous physical and chemical properties as well as helminthologic ones can be applied for agricultural ground enrichment.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

29-36

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego