Object structure

Creator:

Thi Bich Lock, Nguyen ; Obertyńska, Ewa

Title:

Analiza mikrobiologiczna osadu surowego i po kompostowaniu = The microbiological analysis of a raw sewege sludge and after composting process

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Subject and Keywords:

kompostowanie ; analiza

Abstract_pl:

Praca przedstawia analizę mikrobilogiczną osadu surowego wtórnego odwodnionego i po jego kompostowaniu z dodadatkiem trocin, słomy i wapna. Osad ściekowy został pobrany z oczyszczalni ścieków komunalnych w Łężycy/Zielonej Góry w dniu 23.10.2000r. Komposty z osadem surowym wtórnym odwodnionym o suchej masie 25% sporządzono wg następującego schematu: ; 1- 2 kg osadu + 335 g trocin + 200 g CaCO3, ; 2- 2 kg osadu + 335 g słomy + 200 g CaCO3, ; 3- 2 kg osadu + 163 g trocin + 163 g słomy+ 200 g CaCO3. ; Doświadczenie założono 24.10.2000 r. i trwało do 06.02.2001 r. Masę kompostowaną trzymano w foliowych workach w temp. pokojowej (20-22°C). W celu utrzymania wilgotności w foliowych workach dodano wody. Wyniki badań mikrobiologicznych osadu surowego wtórnego odwodnionego stwierdzają obecność drobnoustrojów chorobotwórczych:salmonella, E.scherichia coli, Clostridium peifringens. ; W badanych próbach kompostu z dodatkiem wapna, słomy, trocin okazało się, że liczebność badanych drobnoustrojów nie ulegała większej zmianie we wszystkich próbach kompostu. Zwiększyła się liczebność bakterii ogólnych oraz promieniowców, zmniejszyła się natomiast liczebność grzybów (23,8%) i bakterii chorobotwórczych (Salmonella - o 25%, Escherichia coli - o 23%, Clostridium peifringens - o 46%) w porównaniu z osadem surowym przed jego kompostowaniem. ; Uzyskane w badaniach komposty z uwagi na występowanie w nich drobnoustrojów chorobotwórczych wskazują na to, że osady nie są jeszcze w pełni dojrzałe, dlatego też doświadczenie nie zostało przerwane, próby pozostawiono do dalszego kompostowania.

Abstract:

The project shows the analysis of a secondery dehydrated sludge and after its compost with sawdusts, straw and lime. The sediment has been received from the sewage treatment plant in Łężyca (close to Zielona Góra) on the 23. l0.2000 year. The composts with secondary dehydrated sludge and dry mass 25% have been made accrding to following scheme: ; 1-2 kg deposit + 335 g sawdusts + 200 g CaCO3, ; 2 kg deposit + 335 g straw + 200 g CaCO3, ; 3-2 kg deposit + 163 g straw + 163 g sawdusts. ; The experiment has been made on the 24.10.2000 year and it has taken untill 6.02.2001 year. The compost mass was kept in foil bags in temp. lik 20-22°C. To keep the moisture of compost on 55-65 level it has been added the water. The results of research sediment, confirm presence of pathogenic microorganisms in the sewage sludge: Salmonella, E.coli and Clostridium perfringens. ; In researching tests of compost with the lime, straw and sawdusts which were added, the number of microorganisms hasn't changed in every test the number of bacteriums has increasd, comparing with the sewage sludge, before its compost. The number of fungus and Ciostridiun perfringens and E. coli has reduced.

Description:

zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

21-28

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego