Creator:

Żuraszek-Ryś, Iwona

Title:

Nazwy miejscowe powiatu zielonogórskiego

Subject and Keywords:

onomastyka ; Zielona Góra (okręg) ; nazwy miejscowości ; język polski

Abstract_pl:

Przedmiotem badań w niniejszej monografii są nazwy miejscowe, znajdujące się obecnie i/lub w przeszłości w granicach współczesnego powiatu zielonogórskiego. Termin "nazwa miejscowa" jest traktowany w różnych pracach onomastycznych wielorako: l) jako nazwa osiedla ludzkiego, czyli miasta, wsi, przysiółka czy nawet dzielnicy; 2) jako nazwa obiektów zamieszkanych, stanowiących administracyjnie samodzielne i niesamodzielne jednostki osadnicze; włączamy więc do tej grupy nazwy wszystkich osad mających obecnie status miast i wsi, ale także nazwy części miast, części wsi, kolonii, przysiółków i wybudowań; 3) jako nazwa wszelkich zamieszkanych miejsc: miast i wsi, części miast i wsi oraz osiedli mieszkaniowych, placów, alei i ulic; 4) jako nazwa osiedli ludzkich: miast, wsi, przysiółków, a także nazwa geograficzna w ogóle. ; W niniejszej rozprawie przyjęto drugie rozumienie tego terminu, przy czym uzupełniono jego zakres o nazwy młynów i leśniczówek, które można uważać za nazwy osad, ale także za określenia obiektów mieszkalnych.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2009

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf ; application/pdf

Language:

pol ; ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego