Creator:

Kuczer, Jarosław

Title:

Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740

Subject and Keywords:

szlachta śląska ; herb ; Śląsk, Dolny - historia - do 18 w. ; Habsburgowie ; Księstwo Głogowskie - historia - 16 -18 w.

Abstract_pl:

Całokształt przedsięwziętych badań i dobranego materiału źródłowego jakoby sam przez się narzuca cel niniejszej pracy, którym jest ukazanie szlachty jako czynnika stanowiącego trzon życia społecznego w księstwie głogowskim w epoce rządów habsburskich zapoczątkowanej w 1526 r. mocą postanowień wiedeńskich z 1515 r. ; Podstawowym zadaniem niniejszej publikacji jest przedstawienie mało znanego dotąd historiografii polskiej aspektu życia Śląska. Starano się sformułować pewną ogólną koncepcję funkcjonowania rodzin szlacheckich na określonym obszarze, przy założeniu określonych ram czasowo-kulturowych. Było to związane z próbą uchwycenia części składowych kultury zwanej ogólnie szlachecką (rycerską), w świetle jej materialnego oparcia, jakie znajdowała w potencjale ekonomicznym prowadzonych przez siebie majątków. ; Ukazanie bowiem wartości kulturowych wymaga spojrzenia wielopłaszczyznowego. Dlatego w pracy podjęto próbę omówienia wielu uchwytnych dziś fenomenów życia szlachty głogowskiej. Rodzi się więc pytanie o efekt działania układu społecznego, w którym szlachta odgrywała tak niewspółmierną wobec innych stanów rolę, o zasięg działań prowadzonych przez nią, jak i o celowość ich podejmowania (prócz wspomnianych) tak na płaszczyźnie politycznej, jak i religijnej.

Description:

dodany wstęp

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2007

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego